Η HELIONAL Ηλιακά συστήματα είναι ενεργό μέλος των παρακάτω ενώσεων και επιμελητηρίων:

1. Αραβο-ελληνικό επιμελητήριο εμπορίου και ανάπτυξης
Ο σκοπός του επιμελητηρίου είναι ο συντονισμός , η ανάπτυξης και η διευκόλυνση των εμπορικών, βιομηχανικών, επενδυτικών , τεχνολογικών, γεωργικών, ναυτικών και τουριστικών σχέσεων και η βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των Αραβικών χωρών και της Ελλάδας (σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν παρόμοιους σκοπούς).
2. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
Tα μέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζονται με τις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
• η μελέτη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
• η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό,
• η συμβολή του σε θέματα ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
• η συνεισφορά του στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας .

3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειάς του με ποικίλες δράσεις, στο πλαίσιο της διττής του αποστολής που είναι η αποτελεσματική λειτουργία ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Προαγωγής του «ευ επιχειρείν», καθώς και η εξυπηρέτηση των πολυάριθμων επιχειρήσεων μελών στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης. Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σήμερα σε περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και στον τομέα παροχής υπηρεσίων.

4. Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Οι δραστηριότητες του Επιμελητηρίου έχουν ως επίκεντρο την παραγωγική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν περιορίζονται σ’ αυτές καθώς αφορούν και στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη καλλιεργώντας την εξωστρέφεια και αποκτώντας έναν παγκόσμιο προσανατολισμό.

5. Ένωση Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (ΕΒΗΕ)
Στους σκοπούς της EBHE περιλαμβάνονται η μελέτη, η προαγωγή, η παρακολούθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο